Loading...
 
 

Κεφάλαιο Α' : Ίδρυση-Έδρα

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία με τον τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διεθνή ονομασία "HELLENIC THORACIC SOCIETY" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο

Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα καθώς και στα πτυχία που δίνει στα μέλη της. Κυκλικά γύρω από την περιφέρεια της σφραγίδας γράφονται οι λέξεις "Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία".

Κεφάλαιο Β' : Σκοποί

Άρθρο 3ο

Σκοποί της εταιρείας είναι:

 1. Η προαγωγή και η προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.
 2. Η εκπαίδευση των γιατρών στις νεότερες απόψεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των παραπάνω νόσων.
 3. Η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα αυτά στη χώρα μας και συντάσσει εισηγήσεις προς την πολιτεία σχετικά με τα παραπάνω.
 4. Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης νόσων σχετικών με την Ειδικότητα. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Εταιρεία οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, συμπόσια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό, εκδίδει βιβλία, περιοδικά και φυλλάδια και χρησιμοποιεί γενικά κάθε έγκριτη επιστημονική μέθοδο που αποφασίζει το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της Εταιρείας. Συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες εταιρείες στα παραπάνω θέματα.

Κεφάλαιο Γ' : Μέλη της Εταιρείας

Άρθρο 4ο

Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, πρόσεδρα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.

Άρθρο 5ο

Τακτικά μέλη γίνονται γιατροί που κατέχουν την Ειδικότητα Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής Θώρακα και οι ειδικευόμενοι Πνευμονολόγοι που βρίσκονται στα 2 τελευταία έτη του χρόνου ειδικότητας και έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική δραστηριότητα στο χώρο της Πνευμονολογίας και μετά από έγκριση του Δ.Σ.. Η εγγραφή στην Εταιρεία γίνεται με απλή αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία των παραπάνω ιδιοτήτων. Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται ακόμη και η ενυπόγραφη δήλωση του μέλους. Η εγγραφή τους είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία και επικυρώνεται από το Δ.Σ. σε μια από τις τρεις προσεχείς συνεδριάσεις υποχρεωτικά και πάντως όχι πέραν του μηνός. Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους χάνεται αυτοδικαίως, εάν το μέλος ασκεί άλλη Ειδικότητα πέραν της πενταετίας. Όσα μέλη χάσουν την ιδιότητά τους δεν έχουν το δικαίωμα επιστροφής των συνδρομών.

Άρθρο 6ο

 1. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται από το Δ.Σ. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να τακτοποιούνται ταμειακά την ημέρα της Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών της. Μέλος που δεν έχει καταβάλλει τη συνδρομή του επί 3ετία διαγράφεται μετά από προειδοποίηση.
 2. Τα μέλη της Εταιρείας εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει δικαιούνται:
  1. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι τακτικά μέλη.
  2. Να ελέγχουν στη Γ.Σ. τις πράξεις της Διοίκησης, όπως προβλέπει το καταστατικό.
  3. Να ζητούν πληροφορίες από το Δ.Σ. και να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας.
 3. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα:
  1. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Δ.Σ. και των Γ.Σ.
  2. Να προσέρχονται στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, μέσα στα πλαίσια των Νόμων και του Καταστατικού.
  3. Να βοηθούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα ψήφου ως και εκλογής στις θέσεις των μελών του Δ.Σ. έχουν μόνον τα τακτικά μέλη.

Άρθρο 8ο

Πρόσεδρα μέλη μπορούν να εκλέγονται με την ίδια διαδικασία ειδικευόμενοι Πνευμονολογίας και Θωρακοχειρουργικής, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και επιστήμονες συναφών κλάδων των οποίων η συμμετοχή στις εργασίες της Εταιρείας κρίνεται ωφέλιμη και συντελεί στην προαγωγή του έργου της. Τα Πρόσεδρα μέληεγκρίνονται μετά από αίτηση στο Δ.Σ. και έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα τακτικά μέλη, εκτός από το δικαίωμα ψήφου και εκλογής ως μέλη του Δ.Σ. Τα Πρόσεδρα μέλη έχουν το δικαίωμα ψήφου στις ομάδες εργασίας, χωρίς όμως δικαίωμα εκλογής.

Άρθρο 9ο

Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του οι εγκατεστημένοι εκτός της Ελληνικής Επικράτειας Πνευμονολόγοι - Φυματιολόγοι γιατροί. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να παρίστανται στις επιστημονικές Συνεδριάσεις και να έχουν το δικαίωμα προσέδρου μέλους.

Άρθρο 10ο

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με παμψηφία των παρόντων σε ένδειξη τιμής, όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Επιστήμη, ομογενείς και αλλογενείς ως και όσοι έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέρ της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά απαλλάσσονται από κάθε υλική καταβολή προς την Εταιρεία.

Άρθρο 11ο

Όλα τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη ξένων επιστημονικών εταιρειών μέσα από ειδική συνδρομή τους στην Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Κεφάλαιο Δ' : για το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γεν. Γραμματέα, ένα Αναπληρωτή Γραμματέα, ένα Ταμία και δύο Συμβούλους, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα παρευρισκόμενα στη Γενική Συνέλευση μέλη και με ψηφοφορία δι΄ επιστολικής ψήφου από τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας, κάθε 3 χρόνια σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της θητείας.

Εκτός από τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κάθε φορά και 3αναπληρωματικά.

Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Γ.Σ.

Η εκλογή γίνεται με ονόματα των υποψηφίων, γραμμένα σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.

Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά (7) που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.    

Για το αποτέλεσμα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Κάθε μέλος της Εταιρείας που δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών πριν από την ψηφοφορία και την σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης τούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, έγγραφη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του, η ταχυδρομική του διεύθυνση, καθώς και η επισήμανση / φράση: “Υποψηφιότητα για εκλογή στο νέο Δ.Σ.», και η οποία θα απευθύνεται προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία- Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

3. Για την περίπτωση της επιστολικής ψήφου και την ακολουθητέα σχετική διαδικασία ορίζονται τα ακόλουθα:

Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως του, μπορεί να ζητήσει, μέχρι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία και την σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ηςημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, με έγγραφή αίτησή του στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του και η ταχυδρομική του διεύθυνση, και η οποία θα απευθύνεται προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε ακόμα με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας, να του αποσταλεί ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών Δ.Σ. καθώς και φάκελος ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

Η Εταιρεία, αφού λάβει την σχετική ως άνω αίτηση δια του Προέδρου Δ.Σ αυτής, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier αποστέλλει έγκαιρα στο ως άνω μέλος και στην δηλωθείσα από αυτό ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση το ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο ψηφοφορίας.

Εν συνεχεία, το ως άνω μέλος της Εταιρείας, που εκδήλωσε την επιθυμία και αιτήθηκε ως άνω να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου, αφού παραλάβει τα ως άνω αποστελλόμενα από την Εταιρεία, ψηφίζει κατά την προτίμηση ή προτιμήσεις του επί του ως άνω ψηφοδελτίου και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο αυτό με τις προτιμήσεις του εντός του φακέλου ψηφοφορίας που του απεστάλη από την Εταιρεία και παρέλαβε. Κατόπιν, το αυτό μέλος της Εταιρείας κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον περιέχεται το ως άνω ψηφοδέλτιο με τις προτιμήσεις του εκλογής, και τοποθετεί κλειστό αυτόν τον φάκελο σε έναν άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο της δικής του επιλογής, στον οποίον επιπλέον τοποθετεί ξεχωριστά και μια υπεύθυνη δήλωση του, όπου δηλώνεται υπευθύνως από το ως άνω μέλος της Εταιρείας δια της εκεί υπογραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερ/νία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη -περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει στην Εταιρεία περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησης του ως μέλους της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, αυτός ο μεγαλύτερος ως άνω εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς από το αυτό ψηφίζον μέλος της Εταιρείας, αναγράφονται εξωτερικά επί αυτού του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και διευθύνσεως του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τον ως άνω τρόπο μέλους της Εταιρείας καθώς και η επισημείωση της ενδείξεως /φράσης: «Επιστολική Ψήφος», και αποστέλλεται ο φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας απευθυνόμενος προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ» το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30μμ της 3ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. –οριζόμενης τούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

Εν συνεχεία, ο φάκελος αυτός, παραληφθείς το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία, παραδίδεται κλειστός αυτός ως παρελήφθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με την έναρξη της ψηφοφορίας και πάντως πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή δια του Προέδρου και των μελών της ανοίγει τον εξωτερικό αυτόν φάκελο, αφού προηγουμένως διαπιστώσει περί του εάν ο ως άνω αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελεί εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, και εφόσον το ως άνω μέλος της Εταιρείας πληροί τις ως ανωτέρω και εκ του καταστατικού προϋποθέσεις, τότε αποσφραγίζεται ο αποσταλμένος εξωτερικός φάκελος του ως άνω μέλους της Εταιρείας, αναγιγνώσκεται η εντός αυτού ξεχωριστά τιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αυτού, και αφού διαπιστωθεί, ότι στον εμπεριεχόμενο κλειστό εσωτερικό φάκελό του, στον οποίο υφίσταται το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τις προτιμήσεις του ως άνω μέλους της Εταιρείας, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή θέτει την σφραγίδα της Εταιρείας επί του κλειστού αυτού εσωτερικού φακέλου, τον μονογράφει και τον τοποθετεί στην ψηφοδόχο (κάλπη) μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.

4. Εντός 10 ημερών ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί τους εκλεγέντες για συγκρότηση σε Σώμα. Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία για κάθε μία από τις θέσεις του Προεδρείου. Για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν καρποφορήσουν τρεις συνεχείς ψηφοφορίες τότε εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφών κατά την τελευταία ψηφοφορία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο την περιουσία της Εταιρείας. Το πρωτόκολλο υπογράφει και το απερχόμενο και το νέο Δ.Σ. Μέχρι να αναλάβει καθήκοντα το νέο Δ.Σ. τη διοίκηση της Εταιρείας ασκεί το παλαιό. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται και τη θέση του παίρνει αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα επανεκλογής δεν μπορεί όμως να εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο πρόσωπο πέραν των δύο συναπτών περιόδων, μπορεί όμως να κατέχει άλλη θέση στο Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Άρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο δεν απαιτεί απόφαση της Γ.Σ., συγκαλείται από τον Πρόεδρο δια του Γ. Γραμματέα σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τις ανάγκες της εταιρείας, τουλάχιστον ανά δίμηνο. Η σύγκληση μπορεί να γίνει από τον Πρόεδρο δια του Γεν. Γραμματέα ή με γραπτή αίτηση 3 μελών του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα με 4 τουλάχιστον μέλη του παρόντα, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία και αιτιολογημένη ψήφο, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για προσωπικό ζήτημα γίνεται μυστική ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει πάλι ισοψηφία το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. που συγκαλείται εκτάκτως μέσα σε 20 μέρες. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην ίδια ή στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 14ο

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα, είναι δε προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των καθηκόντων των. Αυτά δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε Συνεδρίαση, στην οποία δεν παραστάθηκαν ή που παραστάθηκαν και διαφώνησαν. Η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ. που συντάσσεται από τον Γραμματέα και υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση μέλη του Συμβουλίου. Κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας του Ιανουαρίου εκάστου έτους ανακοινώνεται η έκθεση των πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε, η οποία συντάσσεται από τον Γραμματέα, θεωρείται δε και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 15ο

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας την εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων αρχών σε κάθε εξώδικη σχέση της, συγκαλεί δια του Γραμματέα τα μέλη του Δ.Σ., εντέλλεται την πληρωμή τακτικών και εκτάκτων εξόδων. Ο πρόεδρος φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και υπογράφει τα έντυπα που αποστέλλονται στο όνομα της Εταιρείας.

Άρθρο 16ο

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αντικαθιστά ισότιμα ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει η πλειοψηφία των μελών του.

Άρθρο 17ο

Ο Γεν. Γραμματέας με εντολή του Προέδρου ενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα της, παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλλονται στην Εταιρεία, κρατεί πρωτόκολλο στο οποίο με αύξοντα αριθμό καταγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις. Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει, αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γραμματέας. Ο αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά των Γραμματέα στο έργο του σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 18ο

Ο Γεν. Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και τα εισερχόμενα έγγραφα.

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις, έχει γι' αυτό διπλότυπο δελτίο, κρατεί βιβλίο εσόδων και εξόδων και εκδίδει τιμολόγια θεωρημένα από την εφορία, το σύνολο των οποίων έχει μονογράψει ο Πρόεδρος. Ενεργεί την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους.

Άρθρο 20ο

Η Εταιρεία δια του ταμία της τηρεί Τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων και βιβλιάριο Επιταγών. Ο ταμίας δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των 2000 ευρώ. Το πλεόνασμα κατατίθεται σε Τράπεζα. Το διαχειριστικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το ταμείο ελέγχεται τακτικά στο πρώτο δίμηνο εκάστου έτους από την εκλεγείσα από τη Γ.Σ. 3μελή εξελεγκτική Επιτροπή, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Κεφάλαιο Ε' : Τοπικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

Άρθρο 21ο

Για την διευκόλυνση της ανάπτυξης των τοπικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Πνευμονολογίας σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την σύσταση τοπικών επιτροπών. Τα μέλη των επιτροπών είναι οπωσδήποτε μέλη της Ε.Π.Ε. και ορίζεται ένας τοπικός υπεύθυνος Πρόεδρος, οι εργασίες του οποίου είναι δυνατόν να συνεπικουρούνται από 4 ή 6 επιπλέον μέλη. Η επιλογή του υπευθύνου Προέδρου και των μελών του συμβουλίου γίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση των μελών της τοπικής επιτροπής και έχει 3ετή θητεία. Ο υπεύθυνος κάθε τοπικής επιτροπής υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. έγγραφη έκθεση πεπραγμένων και προγραμματισμό μελλοντικών επιστημονικών δραστηριοτήτων κάθε εξάμηνο. Η λειτουργία των τοπικών επιτροπών καταγράφεται σε βιβλίο πρακτικών, ενώ κάθε οικονομική διαχείριση γίνεται δια μέσου του ταμία της Ε.Π.Ε.

Άρθρο 22ο

Το Δ.Σ. για την διευκόλυνση των σκοπών της Εταιρείας δύναται να ιδρύει Ομάδες Εργασίας με συγκεκριμένο επιμέρους επιστημονικό αντικείμενο. Μέλη των Ομάδων Εργασίας γίνονται τακτικά και πρόσεδρα μέλη της Ε.Π.Ε. που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. ορίζει 2 υπεύθυνους κάθε Ομάδας Εργασίας 3ετούς θητείας, όχι για περισσότερο από 2 συνεχείς θητείες, μετά από πρόταση των μελών της Ομάδας. Δικαίωμα εκλογής ως υπεύθυνοι Ομάδων Εργασίας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Ε.Π.Ε., ενώ σε κάθε περίπτωση ψηφοφορίας δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Ομάδας. Οι υπεύθυνοι των Ομάδων Εργασίας υποβάλλουν προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. έγγραφη έκθεση πεπραγμένων και προγραμματισμό μελλοντικών επιστημονικών δραστηριοτήτων της Ομάδας κάθε εξάμηνο. Κάθε τακτικό και πρόσεδρο μέλος της Ε.Π.Ε. δύναται να συμμετέχει το πολύ σε 3 Ομάδες Εργασίας, ενώ κάθε τακτικό μέλος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος παρά μόνο σε 1 Ομάδα Εργασίας.

Κεφάλαιο ΣΤ' : Περιοδικό - Ιστοσελίδα της Εταιρείας

Άρθρο 23ο

Επίσημο επιστημονικό όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό "ΠΝΕΥΜΩΝ", το οποίο η Ε.Π.Ε. διαχειρίζεται επιστημονικά σε συνεργασία με την Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία. Στα πλαίσια των διεθνών δραστηριοτήτων της Ε.Π.Ε. το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για οποιαδήποτε άλλη περιοδική έκδοση με ελληνικό ή διεθνές περιεχόμενο εφόσον κρίνεται ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας. Η Ε.Π.Ε. διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται ένας υπεύθυνος εκ των μελών του Δ.Σ.

Κεφάλαιο Ζ' : Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας

Άρθρο 24ο

Ανώτατη αρχή της Εταιρείας είναι η Γ.Σ. των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών που συγκαλείται μία φορά κάθε χρόνο. Στην ετήσια Γ.Σ. κατατίθεται ο απολογισμός των πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε, τον οποίον αναπτύσσει ο Πρόεδρος. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. μπορεί να συζητείται κάθε άλλο θέμα που θέτει το Δ.Σ. και είναι γραμμένο στην ημερήσια Διάταξη. Οποιοδήποτε θέμα προταθεί από μέλος της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών, συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και συζητείται. Κάθε τρίτο χρόνο η Γ.Σ. παίρνει το χαρακτήρα της εκλογοαπολογιστικής. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, γίνεται νέα Γ.Σ. εντός 10 ημερών, οπότε θεωρείται απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 25ο

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για συζήτηση ορισμένων θεμάτων μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή από έγγραφη αίτηση του 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών. Στις προσκλήσεις πρέπει να σημειώνονται το θέμα, ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Γ.Σ. Θέματα που δεν αναγράφονται στις προσκλήσεις για έκτακτη Γ.Σ. δεν συζητούνται. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται επίσης για συμπληρωματική εκλογή όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. γίνει μικρότερος των τεσσάρων.

Άρθρο 26ο

Η παραδοχή ή απόρριψη πρότασης και γενική η λήψης αποφάσεως από την Εταιρεία γίνεται είτε με το να σηκωθούν όρθια τα παρευρισκόμενα μέλη, είτε με κλήση των ονομάτων τους, είτε με ψηφοφορία, η δε απόφαση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των παρόντων. Όμως κάθε ψηφοφορία που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή προσωπικά ζητήματα πρέπει να είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε πρόταση που έχει απορριφθεί δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου σε ψηφοφορία της εταιρείας κατά το ίδιο έτος. Όσοι αρνούνται να ψηφίσουν καθώς και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που ψήφισαν.

Άρθρο 27ο

Η Γ.Σ. των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Εταιρείας. Δια την λήψη απόφασης πρέπει να είναι παρόντες το ½ των μελών και χρειάζεται πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών.

Άρθρο 28ο

Για να ληφθεί απόφαση για τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας χρειάζεται να συναινέσουν όλα τα μέλη, τα απόντα δε μέλη μπορούν να συναινέσουν και εγγράφως.

Άρθρο 29ο

Η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες εργασίες, έρευνες,ή υποτροφίες πάντα σχετικές με το αντικείμενο της Πνευμονολογίας. Το χρηματικό ποσό θα καθορίζεται κατά την κρίση του Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να χρηματοδοτεί ανάλογα με την κρίση του και τις χρηματικές δυνατότητες που έχει, έρευνες πρωτότυπες ή για σχετικώς γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

Άρθρο 30ο

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους της Εταιρείας, εκτός από τις τυπικές προσφορές (στεφάνι κλπ) μπορεί αυτή να διαθέτει και ένα χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ. στη μνήμη του αποθανόντος, για πρωτότυπη μελέτη, που έχει σχέση με την Παθολογία του Αναπνευστικού Συστήματος.

Κεφάλαιο Η' : Πόροι της Εταιρείας

Άρθρο 31ο

Πόροι της Εταιρεία είναι το δικαίωμα της εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών καθώς και οι πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις. Τα τακτικά, πρόσεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν στην Εταιρεία δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 32ο

Εάν διαλυθεί η Εταιρεία η περιουσία της περιέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 33ο

Κάθε τι που δεν προέβλεψε το παρόν καταστατικό, θεωρείται ότι ρυθμίζεται από τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 34ο - Ακροτελεύτιο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Οι κατωτέρω πράξεις των μελών ή της Διοίκησης του Σωματείου συνεπάγονται πειθαρχική κύρωση της προσωρινής αποβολής αυτού μέχρι ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής την οριστική αποβολή αυτού:Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω πειθαρχικών κυρώσεων είναι η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται εκτάκτως μετά από πρόταση του Δ.Σ. για τις περιπτώσεις υπό τα στοιχεία α,β,γ και δ της προηγούμενης παραγράφου και η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών της.
  1. Κάθε ενέργεια που αντιτίθεται άμεσα ή έμμεσα στους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας ή που ενέχει εκτροπή από τους σκοπούς της Εταιρείας.
  2. Κάθε συμπεριφορά που δεν συμφωνεί γενικά με την υψηλή αποστολή του ιατρικού λειτουργήματος.
  3. Κάθε ενέργεια που παραβιάζει το παρόν καταστατικό ή τους νόμους που διέπουν τα Σωματεία.
  4. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Ε.Π.Ε και ειδικότερα στους υπευθύνους Ομάδων Εργασιών ή Τοπικών Επιτροπών να συμμετέχουν στην ίδρυση και στις δραστηριότητες άλλων επιστημονικών εταιριών ή ενώσεων συναφούς αντικειμένου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δ.Σ. Παρόμοιες δραστηριότητες αν κριθούν ότι εμπίπτουν στις διατάξεις περί ενεργειών που αντιτίθενται άμεσα ή έμμεσα στους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ε.Π.Ε. είναι δυνατόν να επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμα και την ποινή της διαγραφής.
 2. Το Δ.Σ. υποχρεούται εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη λήψη της απόφασης να ανακοινώσει το περιεχόμενό της στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ασκήσει κατ' αυτής προσφυγή κατά το άρθρον 88 Α.Κ.

Το παρόν καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε, κατ' άρθρο και στο σύνολο του, από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στις 27/11/2011, και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει.

Αθήνα, 27/11/2011

                                                      O Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας                                         


Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης                      Μιχάλης Τουμπής
© 2021 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne