Loading...
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2011- ΘΕΣΠΙΣΗ ΨΗΦΟΥ ΔΙ' ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το επιστημονικό σωματείο όλων των Ελλήνων Πνευμονολόγων θέλοντας να διευκολύνει την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία όλων των μελών της, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, προχωράει στην αναθεώρηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόταση που ακολουθεί προτάθηκε από τον νομικό σύμβουλο της ΕΠΕ αφού ενημερώθηκε για την βούληση των μελών του ΔΣ για θέσπιση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου. Ωστόσο επειδή η ηλεκτρονική ψήφος δεν αναγνωρίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν συμπεριλήφθηκε στην αναθεώρηση. Είναι όμως στις προθέσεις της ΕΠΕ να την υιοθετήσει αμέσως μόλις το επιτρέψει ο νόμος.

Σας παραθέτουμε το άρθρο που θα τεθεί προς διαβούλευση στην Γ.Σ (με έντονα γράμματα τα νέα εδάφια που προστίθενται)

 

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

            1. Η Εταιρεία διοικείται από 7μελέςΔιοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γεν. Γραμματέα,ένα Αναπληρωτή Γραμματέα, ένα Ταμία και δύο Συμβούλους, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα παρευρισκόμενα στη Γενική Συνέλευσημέλη και με ψηφοφορία δι΄ επιστολικής ψήφου από τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας,κάθε 3 χρόνια σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα στο τελευταίο τρίμηνοτης θητείας.         

            Εκτόςαπό τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κάθε φορά και 3αναπληρωματικά.

            Τιςαρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή πουεκλέγεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Γ.Σ.

            Ηεκλογή γίνεται με ονόματα των υποψηφίων, γραμμένα σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέαςψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, βάζοντας στα ονόματααυτών σταυρό προτίμησης.

            Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά (7)που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονταιαναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

            Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώςπλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.     

            Για το αποτέλεσμα της εκλογής τωνμελών του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τηνΕφορευτική Επιτροπή.

 

            2. Κάθε μέλος της Εταιρείαςπου δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα γιατο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερώνπριν από την ψηφοφορία και την σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. και πάντως όχιαργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία καισύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης τούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώραςπαραλαβής-, έγγραφη δήλωση στην οποία θα αναγράφεταιαπαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του, η ταχυδρομική του διεύθυνση, καθώςκαι η επισήμανση / φράση: “Υποψηφιότηταγια εκλογή στο νέο Δ.Σ, και η οποία θα απευθύνεταιπρος «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία- Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολήτηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε μεαποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση τηςΕταιρείας, είτε με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courierστην διεύθυνση των γραφείων τηςΕταιρείας. Σε περίπτωση που η ως άνωτεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρααργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμηημέρα και ίδια ώρα.

             3. Για την περίπτωσητης επιστολικής ψήφου και την ακολουθητέα σχετική διαδικασία ορίζονται τα ακόλουθα:

            Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλοςτης Εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως του, μπορεί να ζητήσει,μέχρι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία και την σύγκληση τηςσχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ηςημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης αυτήςως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, μεέγγραφή αίτησή του στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό τουκαι η ταχυδρομική του διεύθυνση, και η οποία θα απευθύνεται προς«Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Υπ’όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολήτηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε μεαποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση τηςΕταιρείας, είτε ακόμα με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courierστην ταχυδρομική διεύθυνση τωνγραφείων της Εταιρείας, να του αποσταλεί ψηφοδέλτιομε τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών Δ.Σ. καθώς και φάκελος ψηφοφορίαςπροκειμένου να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου. Σε περίπτωσηπου η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέραή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενηεργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

            Η Εταιρεία, αφού λάβει την σχετικήως άνω αίτηση δια του Προέδρου Δ.Σ αυτής, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courierαποστέλλειέγκαιρα στο ως άνω μέλος και στην δηλωθείσα από αυτό ως άνω ταχυδρομικήδιεύθυνση το ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο ψηφοφορίας.

            Εν συνεχεία, το ως άνω μέλος της Εταιρείας,που εκδήλωσε την επιθυμία και αιτήθηκε ως άνω να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου,αφού παραλάβει τα ως άνω αποστελλόμενα από την Εταιρεία, ψηφίζει κατά τηνπροτίμηση ή προτιμήσεις του επί του ως άνω ψηφοδελτίου και τοποθετεί τοψηφοδέλτιο αυτό με τις προτιμήσεις του εντός του φακέλου ψηφοφορίας που τουαπεστάλη από την Εταιρεία και παρέλαβε. Κατόπιν, το αυτό μέλος της Εταιρείας κλείνειτον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον περιέχεται το ως άνω ψηφοδέλτιο με τιςπροτιμήσεις του εκλογής, και τοποθετεί κλειστό αυτόν τον φάκελο σε έναν άλλονμεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο της δικής του επιλογής, στον οποίον επιπλέον τοποθετείξεχωριστά και μια υπεύθυνη δήλωση του, όπου δηλώνεται υπευθύνως από το ως άνω μέλοςτης Εταιρείας δια της εκεί υπογραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου,πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερ/νία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,ταχυδρομικό κώδικα, πόλη -περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία τηςεπιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός τουμεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει στην Εταιρεία περιέχει τοπραγματικό περιεχόμενο της βούλησης του ως μέλους της Εταιρείας.

            Εν συνεχεία, αυτός ο μεγαλύτερος ωςάνω εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς από το αυτό ψηφίζον μέλος τηςΕταιρείας, αναγράφονται εξωτερικά επί αυτού του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου ταστοιχεία ονοματεπωνύμου και διευθύνσεως του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τονως άνω τρόπο μέλους της Εταιρείας καθώς και η επισημείωση της ενδείξεως /φράσης: «Επιστολική Ψήφος», και αποστέλλεταιο φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courierστηνταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας απευθυνόμενος προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Υπ’ όψινκ. Προέδρου Δ.Σ» το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορίακαι σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30μμ της 3ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενηςτούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτικήημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής,παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

            Εν συνεχεία, ο φάκελος αυτός, παραληφθείςτο αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία, παραδίδεται κλειστός αυτός ωςπαρελήφθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας στον Πρόεδρο της ΕφορευτικήςΕπιτροπής με την έναρξη της ψηφοφορίας και πάντως πριν αυτή ολοκληρωθεί.

            Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή διατου Προέδρου και των μελών της ανοίγει τον εξωτερικό αυτόν φάκελο, αφούπροηγουμένως διαπιστώσει περί του εάν ο ως άνω αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελείεγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, και εφόσον το ως άνω μέλος της Εταιρείας πληροί τις ως ανωτέρω καιεκ του καταστατικού προϋποθέσεις, τότε αποσφραγίζεται ο αποσταλμένος εξωτερικόςφάκελος του ως άνω μέλους της Εταιρείας,αναγιγνώσκεται η εντός αυτού ξεχωριστά τιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αυτού, και αφού διαπιστωθεί, ότι στον εμπεριεχόμενο κλειστόεσωτερικό φάκελό του, στον οποίο υφίσταται το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τιςπροτιμήσεις του ως άνω μέλους της Εταιρείας, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασηςτης μυστικότητας της ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή θέτει την σφραγίδα τηςΕταιρείας επί του κλειστού αυτού εσωτερικού φακέλου, τον μονογράφει και τοντοποθετεί στην ψηφοδόχο (κάλπη) μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.

            4. Εντός 10 ημερών ο πλειοψηφώνσύμβουλος συγκαλεί τους εκλεγέντες για συγκρότηση σε Σώμα. Η συγκρότηση σε Σώμαγίνεται με μυστική ψηφοφορία για κάθε μία από τις θέσεις του Προεδρείου. Γιατην εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν καρποφορήσουν τρεις συνεχείςψηφοφορίες τότε εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφών κατά την τελευταία ψηφοφορία. Τονέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει μεπρωτόκολλο την περιουσία της Εταιρείας. Το πρωτόκολλο υπογράφει και τοαπερχόμενο και το νέο Δ.Σ. Μέχρι να αναλάβει καθήκοντα το νέο Δ.Σ. τη διοίκησητης Εταιρείας ασκεί το παλαιό. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επίτρεις συνεχείς συνεδριάσεις με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται και τη θέση τουπαίρνει αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα επανεκλογής δεν μπορείόμως να εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο πρόσωπο πέραν των δύο συναπτών περιόδων,μπορεί όμως να κατέχει άλλη θέση στο Δ.Σ.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Βούληση των μελών του ΔΣ ήταν στο εν λόγω άρθρο να προστεθεί η φράση: 

“το κάθε μέλοςτου Δ.Σ να μπορεί να εκλέγεται μέχρι 3 συνολικά θητείες, ο δε Πρόεδρος Δ.Σ. ναδύναται να διατελεί με αυτή την ιδιότητά του μέχρι 2 συνολικά θητείες”.

με γνώμονα την ανανέωση των μελών του ΔΣ. Παρακάτω παρατίθεται το γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου επ' αυτής της προσθήκης.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 27/11 στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Τερψιχόρη Α του

Ξενοδοχείου Hilton για να συζητήσουμε για την αλλαγή του Καταστατικού.